06-54383913 info@ppjoosten.nl

Psychologenpraktijk Joosten

 

is gevestigd in Rotterdam-Kralingen en legt zich toe op het bieden van kortdurende generalistische psychologische zorg binnen het, in 2022 nieuw ingevoerde, Zorgprestatiemodel (ZPM), Setting 1, Sectie II (voorheen GBGGZ). Uw behandelaar is Ellen Joosten, GZ psycholoog en​ Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie.

Voor wie en wanneer?

Vaak komt datgene waar wij in ons leven tegen aan lopen of zelfs op vastlopen niet alleen voort uit specifieke omstandigheden (alhoewel wij dat in eerste instantie vaak wel denken!) maar uit een combinatie van hoe wij als unieke individuen tegen situaties aankijken en ermee omgaan.

Juist in die periodes dat onze psychische lijdenslast het hoogst is en gevoelens van angst, depressie, woede, burn-out of vervlakking ontstaan, kunnen wij ons ook bewust worden van oude overlevingsmechanismen en overtuigingen van waaruit we ons handelen juist dan vaak teveel laten bepalen. Hierdoor worden ervaren problemen vervolgens eerder versterkt en bestendigd dan opgelost, waardoor een negatieve spiraal (en vaak een ‘self-fulfilling prophecy’) ontstaat.

Een begeleidingstraject biedt dan een uitweg, en maakt ook dat we minder snel vastlopen bij soortgelijke problemen en klachten in de toekomst.
Behandeling binnen de GBGGZ of een bedrijfszorgtraject betreft kortdurende zorg bij veelvoorkomende problematiek. U kunt dan onder andere denken aan:

  • Depressieve- en stemmingsklachten.
  • Paniek- en angstklachten.
  • Traumagerelateerde klachten.
  • Een negatief zelfbeeld.
  • Somatoforme en stressgerelateerde klachten (lichamelijk klachten waar geen lichamelijke oorzaak voor is aangetoond).
  • Arbeidsgerelateerde klachten.
  • Burn-out en overbelasting.
  • Gevoelens van woede/boosheid en slachtoffergevoelens.
  • Identiteits- en zingevingsproblematiek.
  • Gevoelens van vervlakking.

 

U kunt niet bij ons terecht indien er sprake is van complexe aandoeningen waarvoor een intensieve of langdurige behandeling nodig is, er sprake is van suïcidaliteit, verslaving, een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is of wanneer er sprake is van een crisissituatie. In dat geval zal de huisarts of de huisartsenpost u doorverwijzen naar een gespecialiseerde GGZ-instelling of een 24-uurs beschikbare crisisdienst.

De wachttijd

Vanaf 1 juli is er weer plek voor nieuwe aanmeldingen.

Openingstijden, bereikbaarheid en aanmelding
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00. U kunt vrijblijvend uw vraag stellen of u aanmelden na een verwijzing door uw huisarts of bedrijfsarts.

Dit kan door een voicemailbericht in te spreken op 06-54383913 of door een email te sturen naar info@ppjoosten.nl. Er wordt dan z.s.m., maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, contact met u opgenomen.

 

 

Vergoedingsmogelijkheden voor behandeling
Indien u bent verwezen door uw huisarts of bedrijfsarts komen de kosten van de behandeling in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Zie Tarieven en Vergoedingen.
Wat kunt u verwachten?
Na 1 of 2 intakegesprekken vertalen we samen uw hulpvraag naar concrete behandeldoelen en wordt een behandelplan opgesteld. Bovendien wordt dan aan de hand van de zorgzwaarte geindiceerd voor welk zorgpakket u in aanmerking komt.

Voor meer informatie, zie de pagina Werkwijze.

 datWerkwijze

 

Van reactief naar responsief

De aanpak is concreet en altijd gericht op het oplossen van de vooraf geformuleerde hulpvraag. Zowel het behandelplan als de behandeldoelen worden vooraf overlegd en besproken met cliënt. Er wordt aan de hand van een specifiek stappenplan en huiswerkopdrachten gericht op de ‘hier en nu situatie’ toegewerkt naar het oplossen van de vooraf geformuleerde hulpvraag.

De benadering is kortdurend, persoons- en procesgericht en transdiagnostisch.
Het resultaat van de behandeling is dat, naast klachtenreductie, steeds minder reactief (angst, depressie, burn-out, woede, vervlakking) en steeds meer responsief (passend en adequaat) met lastig ervaren situaties kan worden omgegaan en er een nieuw perspectief kan ontstaan.

Het is de bedoeling dat cliënt na afronding van de behandeling zelfstandig verder kan met de geleerde ‘tools’, wat het gevoel van zelfregie ten aanzien van de oorspronkelijke klachten vergroot en zo tevens dient als terugvalpreventie.

 

Methoden en onderliggende werkingsmechanismen

Er wordt gewerkt volgens de multidisciplinaire richtlijnen, en ontwikkelde zorgstandaarden, en met behulp van wetenschappelijk bewezen effectieve methoden, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), schemagerichte therapie, (geïntegreerde) verwerkingsgerichte interventies, Acceptance Commitment Therapie (ACT) en  Mentalisation Based Therapy (MBT). Veelal wordt er binnen verschillende therapieën gebruik gemaakt van overeenkomstige onderliggende werkingsmechanismen zoals: psycho-educatie, exposure in vitro en in vivo, deconditionering en cognitieve herstructurering.

Door het ontwikkelen van een ‘innerlijke observator’ (1), van waaruit cliënt leert om zich steeds meer, en systematisch bewust te worden van bepaalde gedragingen, gevoelens en gedachten, en het vervolgens bewerkstellingen van een (gedrags)veranderingsproces (2); waarbij veelal middels ‘exposure in vitro’ en/of ‘in vivo’ blootstelling plaatsvindt aan situaties en/of gevoelens die normaal gesproken vermeden worden (3), kunnen enerzijds nieuwe ervaringen worden opgedaan en kunnen anderzijds soms dezelfde situaties onbelaster ervaren worden, waardoor meer acceptatie of een nieuw perspectief kan ontstaan.

Indien de cliënt deze stappen heeft doorlopen en in staat is het geleerde zelfstandig toe te passen kan de behandeling vervolgens worden afgerond.

De cliënt centraal

Een gelijkwaardig contact binnen de werkrelatie is een belangrijke basis van het behandelproces. Begrip bij de behandelaar van bovengenoemde werkingsmechanismen maakt dat ook niet een specifieke methode maar ten allen tijde de cliënt als unieke persoon, met naast de hulpvraag zijn of haar eigen kwaliteiten, en de afstemming hierop centraal staat gedurende de behandeling binnen de praktijk. Eigen kracht wordt zoveel mogelijk benut in het grip krijgen op de klachten.

 

E-Health

Bij de behandeling kan gebruik worden gemaakt van E-health. E-health houdt in dat u zelf met behulp van internetprogramma’s en informatie die online beschikbaar wordt gesteld aan de slag kan met uw herstel. Indien gewenst kan E-health een integraal onderdeel uitmaken van uw behandeling en een consult kan ook online worden afgenomen. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de modules uit het programma EmBloom.

 

Naasten

Er kunnen waar nodig en/of gewenst naasten bij uw behandeling betrokken worden. Uiteraard alleen met uw goedkeuren of op uw eigen verzoek. Bijvoorbeeld door het uitnodigen bij een intake gesprek of tijdens de behandeling bij een of meerdere sessies.

 

Effectiviteit van de behandeling

De effectiviteit van de behandeling wordt eventueel tussentijds, en aan het einde van de behandeling, met u geëvalueerd en ook altijd in kaart gebracht door een kwantitatieve meting van het klachtenniveau zowel bij aanvang als afronding van het behandeltraject.