06-54383913 info@ppjoosten.nl

Werkwijze

 

Van reactief naar responsief

De aanpak is concreet en altijd gericht op het oplossen van de vooraf geformuleerde hulpvraag. Zowel het behandelplan als de behandeldoelen worden vooraf overlegd en besproken met cliënt. Er wordt aan de hand van een specifiek stappenplan en huiswerkopdrachten gericht op de ‘hier en nu situatie’ toegewerkt naar het oplossen van de vooraf geformuleerde hulpvraag.

De benadering is kortdurend, persoons- en procesgericht en transdiagnostisch.
Het resultaat van de behandeling is dat, naast klachtenreductie, steeds minder reactief (angst, depressie, burn-out, woede, vervlakking) en steeds meer responsief (passend en adequaat) met lastig ervaren situaties kan worden omgegaan en er een nieuw perspectief kan ontstaan.

Het is de bedoeling dat cliënt na afronding van de behandeling zelfstandig verder kan met de geleerde ‘tools’, wat het gevoel van zelfregie ten aanzien van de oorspronkelijke klachten vergroot en zo tevens dient als terugvalpreventie.

Kortdurend, integratief en procesgericht

Het behandeltraject is kortdurend, generalistisch en zodoende transdiagnostisch van aard en gericht op het systematisch en procesmatig toewerken naar het oplossen van de vooraf geformuleerde hulpvraag.
Hierbij wordt gewerkt volgens de multidisciplinaire richtlijnen, en ontwikkelde zorgstandaarden, en zodoende met behulp van wetenschappelijk bewezen effectieve methoden die integratief worden ingezet, nl.:

Emotion Focussed Therapie for Individuals (EFT-i), Cognitieve GedragsTherapie (CGT), Mentalisation Based Therapy (MBT), kortdurende Schema Focussed Therapie (SFT) en Acceptance Commitment Therapie (ACT)

Veelal wordt er binnen verschillende methoden gebruik gemaakt van overeenkomstige onderliggende werkingsmechanismen c.q. – processen. Methodische interventies kunnen zo als ‘’tools’’ worden ingezet ten behoeve van het oplossen van de individuele hulpvraag van de client, waarin het individuele behandelproces en de belevingswereld van de client centraal staat in het toewerken naar effectieve verandering. Het uitgangspunt van persoongerichte expertientiele (ervaringsgerichte) therapieen staat hierbij centraal. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat problemen veelal veroorzaakt worden door geblokkeerd contact met primair adaptieve emoties, die zowel motiverend zijn (een impuls tot ‘actie’/handelen in zich dragen) als richtinggevend en zodoende kunnen fungeren als persoonlijk kompas.

Middels psycho-educatie en het ontwikkelen van een ‘innerlijke observator’ (1), van waaruit cliënt leert om zich steeds meer, en systematisch bewust te worden van bepaalde gevoelens, gedragingen en gedachten, en het vervolgens bewerkstellingen van een (gedrags)veranderingsproces (2); waarbij veelal middels ‘exposure in vitro’ en/of ‘in vivo’ blootstelling plaatsvindt aan gevoelens en/ of situaties die normaal gesproken vermeden worden (3), kunnen enerzijds nieuwe ervaringen worden opgedaan en kunnen anderzijds soms dezelfde situaties onbelaster ervaren worden, waardoor meer acceptatie of een nieuw perspectief kan ontstaan. Indien de cliënt deze stappen heeft doorlopen en in staat is het geleerde zelfstandig toe te passen kan de behandeling vervolgens worden afgerond.

Persoonsgericht: de cliënt centraal

Een gelijkwaardig contact binnen de werkrelatie is een belangrijke basis van het behandelproces. Begrip bij de behandelaar van bovengenoemde werkingsmechanismen maakt dat ook niet een specifieke methode maar ten allen tijde de cliënt als unieke persoon, met naast de hulpvraag zijn of haar eigen kwaliteiten, en de afstemming hierop centraal staat gedurende de behandeling binnen de praktijk. Eigen kracht wordt zoveel mogelijk aangesproken bij het toewerken naar het behandeldoel.

 

E-Health

Bij de behandeling kan gebruik worden gemaakt van E-health. E-health houdt in dat u zelf met behulp van internetprogramma’s en informatie die online beschikbaar wordt gesteld aan de slag kan met uw herstel. Indien gewenst kan E-health een integraal onderdeel uitmaken van uw behandeling en een consult kan ook online worden afgenomen. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de modules uit het programma EmBloom.

 

Naasten

Er kunnen waar nodig en/of gewenst naasten bij uw behandeling betrokken worden. Uiteraard alleen met uw goedkeuren of op uw eigen verzoek. Bijvoorbeeld door het uitnodigen bij een intake gesprek of tijdens de behandeling bij een of meerdere sessies.

 

Effectiviteit van de behandeling

De effectiviteit van de behandeling wordt eventueel tussentijds, en aan het einde van de behandeling, met u geëvalueerd en ook altijd in kaart gebracht door een kwantitatieve meting van het klachtenniveau zowel bij aanvang als afronding van het behandeltraject.